เครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือทดสอบ

ยี่ห้อ : GESTER
รุ่น : TSI
ที่ตั้งเครื่องมือ : ชั้น 5 ห้อง KSS-502 อาคารเกษมศรี 
หลักการทำงาน : เครื่องมือถูกใช้ทดสอบประสิทธิภาพการกรองของหน้ากาก N95 (Respirator) ภายใต้มาตรฐานการทดสอบ NIOSH 42 CFR 84 เครื่องมือเป็นชุดประกอบ มีองค์ประกอบดังนี้ (1) เครื่องผลิตอนุภาค (2) เครื่องที่ทำให้อนุภาคมีประจุเป็นกลาง (3) เครื่องผสมอากาศกับอนุภาค (4) ฐานของตัวอย่าง และ (5) ตัวตรวจวัด โดยการทดสอบใช้อนุภาคเป็นโซเดียมคลอไรด์ ที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 0.3 ไมครอน
ตัวตรวจวัด : light-scattering photometer
ประเภทของตัวอย่าง : หน้ากากอนามัย N95 หรือ วัสตุสิ่งทอ
การทดสอบอ้างอิงตาม : NIOSH 42 CFR 84

 
 

ยี่ห้อ : GESTER
รุ่น : GT-C32
ที่ตั้งเครื่องมือ : ชั้น 5 ห้อง KSS-502 อาคารเกษมศรี 
หลักการทำงาน : ทดสอบตัวอย่างโดยวางให้ชิ้นตัวอย่างทำมุม 45 องศา จากนั้นจุดไฟและสังเกตเวลาการลามไฟของชิ้นตัวอย่างเพื่อใช้ในการแบ่ง class ใช้ในการประเมินความสามารถของการลามไฟของผ้าหรือวัสดุสิ่งทอภายใต้สภาวะควบคุม
ประเภทของตัวอย่าง : หน้ากากอนามัยหรือวัสดุสิ่งทอ
ขนาดตัวอย่าง: 50 x 150 mm. โดยให้ปลายตัวอย่างเกินขอบล่างของแผ่นหลังที่ใช้วางตัวอย่างออกมาประมาณ 3.2 ถึง 12.7 มม
การทดสอบอ้างอิงตาม : ASTM F2100 (16 CFR part 1610)