วชิรแล็บเพื่อสังคม

บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการ วิเคราะห์ สุ่มตรวจ และรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อเข้ามา เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลก โดยได้บูรณาการ องค์ความรู้และประสบการณ์ของวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ผนวกกับประสบการณ์ตรง ในด้านวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบเชิงลึกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัสดุพอลิเมอร์ มาใช้ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบแบบครบวงจร (one-stop-service laboratory)

วชิรแล็บเพื่อสังคม

บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการ วิเคราะห์ สุ่มตรวจ และรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อเข้ามา เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลก โดยได้บูรณาการ องค์ความรู้และประสบการณ์ของวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ผนวกกับประสบการณ์ตรง ในด้านวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบเชิงลึกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัสดุพอลิเมอร์ มาใช้ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบแบบครบวงจร (one-stop-service laboratory)


วชิรแล็บเพื่อสังคม

มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องปฏิบัติการการทดสอบและสอบเทียบ ชั้นนำของอาเซียนภายในปี 2567วชิรแล็บเพื่อสังคม

มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องปฏิบัติการการทดสอบและสอบเทียบ
ชั้นนำของอาเซียนภายในปี 2567


ดาวน์โหลดเอกสาร