บริการของเรา

บริการของเรา


1การทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (TIS 2424-2562)
✔ การทดสอบการลามไฟ (Flammability Test) (ASTM F2100 (16CFR part 1610))
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความต้านของเหลวซึมผ่าน ความดันต่ำสุด
(Penetration by Synthetic Blood) (ASTM F1862-17)

✔ การวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างของความดัน
(AP/Differential Pressure) (BS EN 14683: 2019, Annex C)

✔ การวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยขนาด 0.1 ไมครอน (Particulate Filtration efficiency 0.1 um. (ASTM F2299)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย (Bacterial Filtration Efficiency) (BS EN 14683: 2019, Annex B and ASTM F2101:19)
2การทดสอบหน้ากากอนามัย N95 (TIS 2480-2562)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความต้านของเหลวซึมผ่าน ความดันต่ำสุด
(Penetration by Synthetic Blood) (ASTM F1862-17)

✔ การวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างของความดัน (P/Differential Pressure)
(BS EN 14683: 2019, Annex C)

✔ การวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน (MMAD) (Particulate Fitration efficiency 0.3 um.) (42 CFR 84)
✔ การทดสอบการลามไฟ (Flammability Test) (ASTM F2100 (16CFR part 1610))
3การทดสอบ PPE
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความสามารถต้านแรงดันน้ำทะลุผ่านหรือการซึมผ่านของของเหลว (Hydrostatic Pressure) (AATCC 127 or ISO 811)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความสามารถในการทะลุผ่านของน้ำ (Impact penetration) (AATCC 42)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความสามารถในการป้องกันไวรัส (Viral penetration) (ASTM F1671)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความสามารถในการป้องกันเลือด (Synthetic blood penetration) (ASTM F1670)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความต้านแรงดึงในสภาพแห้ง (Tensile strength and elongation - dry)
(EN 29073-3)

✔ การวิเคราะห์ทดสอบความต้านแรงดึงในสภาพเปียก (Tensile strength and elongation - wet)
(EN 29073-3)

✔ การวิเคราะห์ทดสอบการปลดปล่อยฝุ่น (Particle release test) (ISO 9073-10)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบการปราศจากเชื้อหรือปริมาณที่มีอยู่ (Microbial Cleanliness) (ISO 11737-1)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบการซึมผ่านของจุลินทรีย์ในสภาพแห้ง (Resistance to dry microbial penetration) (ISO 22612)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบการซึมผ่านของจุลินทรีย์ในสภาพเปียก (Resistance to wet microbial penetration) (ISO 22610)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบการทนแรงระเบิดสภาพแห้ง (Bursting strength and bursting distension - dry) (ISO 13938-1)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบการทนแรงระเบิดสภาพเปียก (Bursting strength and bursting distension - wet) (ISO 13938-1)

เครื่องมือทดสอบ

 

ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วย ห้องปฏิบัติการที่เป็นกลาง และมีประสิทธิผลสูงสุด


1การทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (TIS 2424-2562)
✔ การทดสอบการลามไฟ (Flammability Test) (ASTM F2100 (16CFR part 1610))
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความต้านของเหลวซึมผ่าน ความดันต่ำสุด (Penetration by Synthetic Blood) (ASTM F1862-17)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างของความดัน (AP/Differential Pressure) (BS EN 14683: 2019, Annex C)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยขนาด 0.1 ไมครอน (Particulate Filtration efficiency 0.1 um. (ASTM F2299)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย (Bacterial Filtration Efficiency) (BS EN 14683: 2019, Annex B and ASTM F2101:19)
2การทดสอบหน้ากากอนามัย N95 (TIS 2480-2562)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความต้านของเหลวซึมผ่าน ความดันต่ำสุด (Penetration by Synthetic Blood) (ASTM F1862-17)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างของความดัน (P/Differential Pressure) (BS EN 14683: 2019, Annex C)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน (MMAD) (Particulate Fitration efficiency 0.3 um.) (42 CFR 84)
✔ การทดสอบการลามไฟ (Flammability Test) (ASTM F2100 (16CFR part 1610))
3การทดสอบ PPE
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความสามารถต้านแรงดันน้ำทะลุผ่านหรือการซึมผ่านของของเหลว (Hydrostatic Pressure) (AATCC 127 or ISO 811)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความสามารถในการทะลุผ่านของน้ำ (Impact penetration) (AATCC 42)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความสามารถในการป้องกันไวรัส (Viral penetration) (ASTM F1671)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความสามารถในการป้องกันเลือด (Synthetic blood penetration) (ASTM F1670)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความต้านแรงดึงในสภาพแห้ง (Tensile strength and elongation - dry) (EN 29073-3)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบความต้านแรงดึงในสภาพเปียก (Tensile strength and elongation - wet) (EN 29073-3)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบการปลดปล่อยฝุ่น (Particle release test) (ISO 9073-10)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบการปราศจากเชื้อหรือปริมาณที่มีอยู่ (Microbial Cleanliness) (ISO 11737-1)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบการซึมผ่านของจุลินทรีย์ในสภาพแห้ง (Resistance to dry microbial penetration) (ISO 22612)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบการซึมผ่านของจุลินทรีย์ในสภาพเปียก (Resistance to wet microbial penetration) (ISO 22610)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบการทนแรงระเบิดสภาพแห้ง (Bursting strength and bursting distension - dry) (ISO 13938-1)
✔ การวิเคราะห์ทดสอบการทนแรงระเบิดสภาพเปียก (Bursting strength and bursting distension - wet) (ISO 13938-1)

เครื่องมือทดสอบ

ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วย
ห้องปฏิบัติการที่เป็นกลาง
และมีประสิทธิผลสูงสุด