เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการ วิเคราะห์ สุ่มตรวจ และรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อเข้ามา เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลก โดยได้บูรณาการ องค์ความรู้และประสบการณ์ของวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ผนวกกับประสบการณ์ตรง ในด้านวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบเชิงลึกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัสดุพอลิเมอร์ มาใช้ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบแบบ ครบวงจร (one-stop-service laboratory)

โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทดสอบคุณสมบัติสำคัญที่สามารถชี้บ่งถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ และรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในระดับสากลโดยในแรกเริ่มจะทำการทดสอบ มอก. 2424 -2562 สำหรับหน้ากากอนามัย และ มอก. 2480-2562 สำหรับหน้ากาก N95 ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM และ EN ในต่างประเทศ และมาตรฐาน ANSI/AMMI PB70:2012 สำหรับ เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ (Surgical Gown)


ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการ วิเคราะห์ สุ่มตรวจ และรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อเข้ามา เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลก โดยได้บูรณาการ องค์ความรู้และประสบการณ์ของวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ผนวกกับประสบการณ์ตรง ในด้านวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบเชิงลึกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัสดุพอลิเมอร์ มาใช้ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบแบบ ครบวงจร (one-stop-service laboratory)

โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทดสอบคุณสมบัติสำคัญที่สามารถชี้บ่งถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ และรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในระดับสากลโดยในแรกเริ่มจะทำการทดสอบ มอก. 2424 -2562 สำหรับหน้ากากอนามัย และ มอก. 2480-2562 สำหรับหน้ากาก N95 ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM และ EN ในต่างประเทศ และมาตรฐาน ANSI/AMMI PB70:2012 สำหรับ เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ (Surgical Gown)วิสัยทัศน์ (VISION)


มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องปฏิบัติการการทดสอบและสอบเทียบ
ชั้นนำของอาเซียนภายในปี 2567

พันธกิจ (MISSION)


ให้บริการการทดสอบที่เป็นกลางและมีประสิทธิผลสูงสุดแก่ลูกค้า
มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานที่สูงขึ้นของการบริการ
และความเชี่ยวชาญของบุคคลากรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่านิยม (VALUE)


บริษัท วชิรแล็บมีความเชื่อมั่นว่าค่านิยมร่วม “VJRLAB” เป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร และเป็นสิ่งที่จะต้องร่วมกัน สร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดย VJRLAB มาจาก


โครงสร้างองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร