วชิรแล็บเพื่อสังคม

One Stop Service

Test Submission Request

Not a member yet?

sample request form

การบริการ/Service required

ชนิดของสินค้าที่ส่งทดสอบ/types

การทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (TIS 2424-2562)

ทดสอบการลามไฟ
Mask ของเหลวซึมผ่าน
radioของเหลว
Mask ความต่างของความดัน
Mask การกรองอนุภาค
Mask การกรองเชื้อแบคทีเรีย

การทดสอบหน้ากากอนามัย N95 (TIS 2480-2562)

N95 ต้านทานของเหลวซึมผ่าน
n95ของเหลง
N95 ความต่างของความดัน
N95 การกรองอนุภาค
N95 การลามไฟ

การทดสอบ PPE (ANSI)

ANSI Hydrostatic pressure test
ANSI Impact penetration
ANSI Viral penetration test
ANSI Synthetic blood penetration

การทดสอบ PPE (EN13975)

EN13975 Hydrostatic pressure test
EN13975 Resistance to dry microbial penetration
EN13975 Resistance to wet microbial penetration
EN13975 Resistance to wet microbial penetration
EN13975 Bursting strength-dry
EN13975 Bursting strength-wet
EN13975 Tensile – dry
EN13975 Tensile – wet
EN13975 particulate matter/Linting
EN13975 Cleanliness – microbial

ชิ้นงานส่งทดสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม/Additional

ประเภทการทดสอบ/Service required
ประเภทใบรายงานผล/Tested report
การรับผลทดสอบ/Report pick-up
รูปภาพตัวอย่าง/Sample picture
ค่าความไม่แน่นอน/Uncertainty
การรับตัวอย่างคืน/Return sample after tested

การชำระเงิน/Payment

การชําระเงิน/Payment types
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จํากัด เลขบัญชี 423-0-85065-1 สาขา ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

เงื่อนไขในการใช้บริการ/Term and condition

1. บริษัทจะส่งมอบผลการทดสอบหลังได้รับเงินค่าบริการครบจำนวนแล้วเท่านั้น (VJR LAB will be delivering test or data report after received a payment.)
2. บริษัทจะทำการทดสอบตามวิธีที่ท่านระบุมาเท่านั้น หากมีการเบี่ยงเบน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทันที (VJR LAB confines to perform the test method according to your notification. If any deviation occurs, we will inform you immediately.)
3. หากท่านต้องการแก้ไข/เพิ่มเติม โปรดแจ้งบริษัทภายใน 1 วันหลังจากยื่นใบคำขอทดสอบ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี (Any correction/addition should be notified within 1 day. If not, we disclaim all responsibility.)
4. วิธีการทดสอบเป็นวิธีใช้สำหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Test methods are a method of testing personal protective equipment)
5. บริษัทไม่มีนโยบายในการชักตัวอย่าง สุ่มตัวอย่าง (VJR LAB emphasizes on the policy of non-sampling of the samples.)
6. บริษัทไม่มีนโยบายการแสดงข้อคิดเห็นและแปลผลการทดสอบ (VJR LAB emphasizes on the policy of not comment and interpret of the test results.)
7. บริษัทไม่ระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด รายการ มาตรฐานหรือเฉพาะบางส่วนของข้อกำหนดหรือมาตรฐานใด และไม่จ้างเหมาช่วงการทดสอบ (VJR LAB does not specify the possibility with any terms, items, standards or only a portion of any terms or standards as well as not subcontracting the test.)

1. บริษัทจะส่งมอบผลการทดสอบหลังได้รับเงินค่าบริการครบจำนวนแล้วเท่านั้น (VJR LAB will be delivering test or data report after received a payment.)
2. บริษัทจะทำการทดสอบตามวิธีที่ท่านระบุมาเท่านั้น หากมีการเบี่ยงเบน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทันที (VJR LAB confines to perform the test method according to your notification. If any deviation occurs, we will inform you immediately.)
3. หากท่านต้องการแก้ไข/เพิ่มเติม โปรดแจ้งบริษัทภายใน 1 วันหลังจากยื่นใบคำขอทดสอบ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี (Any correction/addition should be notified within 1 day. If not, we disclaim all responsibility.)
4. วิธีการทดสอบเป็นวิธีใช้สำหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Test methods are a method of testing personal protective equipment)
5.บริษัทไม่มีนโยบายในการชักตัวอย่าง สุ่มตัวอย่าง (VJR LAB emphasizes on the policy of non-sampling of the samples.)
6. บริษัทไม่มีนโยบายการแสดงข้อคิดเห็นและแปลผลการทดสอบ (VJR LAB emphasizes on the policy of not comment and interpret of the test results.)
7. บริษัทไม่ระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด รายการ มาตรฐานหรือเฉพาะบางส่วนของข้อกำหนดหรือมาตรฐานใด และไม่จ้างเหมาช่วงการทดสอบ (VJR LAB does not specify the possibility with any terms, items, standards or only a portion of any terms or standards as well as not subcontracting the test.)

1. บริษัทจะส่งมอบผลการทดสอบหลังได้รับเงินค่าบริการครบจำนวนแล้วเท่านั้น (VJR LAB will be delivering test or data report after received a payment.)
2. บริษัทจะทำการทดสอบตามวิธีที่ท่านระบุมาเท่านั้น หากมีการเบี่ยงเบน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทันที (VJR LAB confines to perform the test method according to your notification. If any deviation occurs, we will inform you immediately.)
3. หากท่านต้องการแก้ไข/เพิ่มเติม โปรดแจ้งบริษัทภายใน 1 วันหลังจากยื่นใบคำขอทดสอบ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี (Any correction/addition should be notified within 1 day. If not, we disclaim all responsibility.)
4. วิธีการทดสอบเป็นวิธีใช้สำหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Test methods are a method of testing personal protective equipment)
5.บริษัทไม่มีนโยบายในการชักตัวอย่าง สุ่มตัวอย่าง (VJR LAB emphasizes on the policy of non-sampling of the samples.)
6. บริษัทไม่มีนโยบายการแสดงข้อคิดเห็นและแปลผลการทดสอบ (VJR LAB emphasizes on the policy of not comment and interpret of the test results.)
7. บริษัทไม่ระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด รายการ มาตรฐานหรือเฉพาะบางส่วนของข้อกำหนดหรือมาตรฐานใด และไม่จ้างเหมาช่วงการทดสอบ (VJR LAB does not specify the possibility with any terms, items, standards or only a portion of any terms or standards as well as not subcontracting the test.)
รับทราบเงื่อไขการบริการ